LABORATORIO DR. NIN, S.L., amb la finalitat de donar compliment a la legislació vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (des d’ara, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (des d’ara, LOPDGDD), li informa dels següents aspectes:

1.  Responsable del Tractament

El responsable de tractament de les dades personals que ens ha facilitat és Laboratorio Dr. Nin, S.L., amb domicili social en Rambla de Catalunya, 66 2n. A, 08007 Barcelona. Les dades de contacte són telèfon 93 215 20 60, i correu electrònic  xavi@nin.es. També podrà contactar, per a demanar informació addicional sobre protecció de dades, amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça de correu dpd.ninlab@gmail.com.

2.  Finalitats dels tractaments

Les dades personals que ens ha facilitat seran tractades per dur a terme els serveis de salut sol·licitats, la gestió de la historia clínica del pacient, la gestió fiscal i administrativa relacionada amb els serveis, i les comunicacions necessàries relacionades amb els serveis sol·licitats.

3.  Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals es conservaran durant el temps que es duguin a terme el serveis de salut sol·licitats, mentre es mantingui la relació amb el pacient i durant el temps necessari per dur a terme la gestió fiscal i administrativa dels serveis.

Finalitzat aquest termini, les dades personals seran suprimides d’acord amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades i aplicant la mesures de seguretat necessàries per mantenir la confidencialitat de les mateixes.

4.  Legitimació dels tractaments

Les bases legals per legitimar els tractaments de les dades personals són les següents:

·      El consentiment per tractar les dades de salut necessàries per dur a terme els serveis sol·licitats.

·      Per dur a terme la relació contractual establerta al sol·licitar els serveis de salut.

·      Per complir amb les obligacions legals aplicables al responsable del tractament.

5.  Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a l’empresa Laboratorio Echevarne, S.A., que també actua com responsable del tractament, amb la que tenim establert un contracte de prestació de serveis per dur a terme una part dels serveis de salut sol·licitats.

Les seves dades personals seran comunicades a la persona que vostè autoritzi per recollir els resultats dels serveis sol·licitats i, si és el cas, al professional de la salut que ho hagi prescrit.

Si vostè ens sol·licita que gestionem el cobrament dels serveis mitjançant una entitat asseguradora, nosaltres comunicarem únicament les dades necessàries per gestionar el cobrament a aquesta entitat.

No es durà a terme cap mes tipus de comunicació a cap tercer, excepte requeriment judicial o de l'Administració Pública en l'exercici de les seves potestats.

6.  Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a Laboratorio Dr. Nin, S.L., s'estan tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com revocar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades i també pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i de tractaments per decisions individuals automatitzades no apliquen en aquest cas per el tipus i finalitats de tractament de les mateixes.

L'exercici dels drets anteriorment indicats es poden sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant de l Laboratorio Dr. Nin, S.L., a les adreces facilitades en el punt 1 d’aquest document.

En tot moment podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent. En aquests cas és: Agencia Española de Protección de Datos, carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. https://www.aepd.es.